Recent content by nhonpbt

  1. N

    [Chưa chốt đoàn] Có ai đi Côn Đảo mùng 3 tết ko ạ?

    Tôi đi với gia đình nếu bạn muốn đi chung thì tôi hướng dẫn và nhập nhóm luôn 0913.85.85.58