Recent content by nnttrinh

  1. N

    [Chưa chốt đoàn] Châu âu hè 2020

    Bạn ơi. Mình cũng định đi dịp cuối tháng 4. Tầm 12 ngày. Bạn cho mình tham gia nhe.