What's new

Recent content by papaya2811

  1. P

    Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa

    Nick thành viên: papaya2811 Địa chỉ Email: hacic8@gmail.com Số điện thoại: 0936.016.669 Tên bài dự thi: Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa Tung chăn, ép xác thức dậy, mắt nhắm mắt mở, bụng sôi sùng sục, phi con xe cả chục cây số, leo thêm sáu lần cầu thang để đến được nơi cần đến. Điệp khúc mỗi...
Top