Phuongtab

Lap Thach, Vinh Phuc
Location
Ha Giang

Chữ ký

Người rừng phía Bắc
Face: phuongsuphi (c)