What's new

Recent content by QAQA

  1. Q

    Lặn xác tàu đắm!

    Bạn đã từng lặn biển để ngắm san hô ? Bạn đã từng lặn biển để ngắm cá ? Vậy bạn đã bao giờ nghĩ rằng lặn biển để khám phá xác tàu đắm chưa ? Lặn khám phá xác tầu đắm luôn là điều kích thích đối với những người đam mê bộ môn lặn biển. đó có thể là tàu cá, tàu hàng, tàu dân dụng v..v nhưng kích...
Top