Recent content by RichardSG

  1. R

    [Chưa chốt đoàn] Tìm team đi Bến tre từ SG, về trong ngày, trong tháng 7

    Bạn lên lịch trình chi tiết cho mọi người tham khảo nhé dù là chuyến đi trong ngày, mình cũng muốn tham gia nhưng không biết bắt đầu như thế nào...
  2. R

    I AM A NEWBIE (Mem mới nên đọc)

    đã tham khảo nội quy diễn đàn, nơi đây đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm hữu ích trong cuộc sống