smallgrass

Chữ ký

"Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi. (Che Guevara)".

Người theo dõi bạn