What's new

Recent content by stubborn

  1. S

    Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"

    Xin kể lại lời của 1 ng bạn trên 1 forum mình hay tham gia thôi nhé, mình cũng cùng qđiểm với bạn ấy và xin mọi ng hãy đi vào bản chất của vấn đề mà chúng ta đang thảo luận. Và trên hết, cuốn sách của Huyền Chíp ghi rõ là 1 cuốn nhật lý hành trình, mà nhật ký thì cần chính xác, chứ k phải là 1...
Top