What's new

Recent content by sweet88

  1. S

    Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"

    Re: Xách ba lô lên và Đi 2 - Đừng chết ở châu Phi Bạn nói thế sai rồi,ở các lãnh sự thì người set visa cho mình không phải là người nước mình mà là người bản địa của lãnh sự đó,và họ làm việc rất nguyên tắc.Bản thân mình hồi làm visa sang Nhật Bản dù có hb của chính phủ nhưng họ vẫn làm rất...
Top