tahuuson

Chữ ký

Chán đời cắt tóc đi tu, nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn