What's new

Recent content by tammile

  1. T

    [Hỏi đáp] Thông tin du lịch Đức

    Cuối tháng này mình có dịp đi công tác ở Berlin, sau đó sẽ đi lòng vòng thêm vài nước nữa. Trong số đó có một nơi mình muốn đến là Stuttgart nếu bro nào đã đến Stuttgart thì xin chia sẽ chút ít kinh nghiệm cho mình với. Many thanks!
Top