thanglq88

Chữ ký

Vì tình mang balô phía trước, vì nước vác balô phía sau:D...!!!!