What's new

Recent content by Thoike

  1. T

    Những đồng xu cuối cùng - bạn sẽ làm gì ?!

    Có tiền rồi cũng hết, không tiền rồi nó cũng qua bạn à :(, không biết dăm chục năm nữa mình có ngồi than như vậy không nữa :) @ A Tí : e không nấu ăn nhưng thường cuối tháng lương đã cạn thì xà bông, kem đánh răng bàn chảy, TK điện thoại cũng thường hết theo :D
Top