Recent content by thuyduong2004

  1. T

    [Hết hạn] Mù Căng Chải - Đến hẹn lại lên - 27-29/09

    Bạn ơi cho mình nhập cùng cung này nha. Mình có 2 ôm đặt gạch bên kia nhưng không được. TKs bạn Bạn ơi cho mình đổ bê tông 2 ôm nha Họ Tên: Trần Thị Gấm Họ Tên: Lê Tú Huệ Email: gamtran586@gmail.com Email: huelt1608@gmail.com Facebook: Gấm Trần Facebook: SDT; 0979954898 SDT:0925897868 Tks bạn
  2. T

    [Hết hạn] Mù Căng Chải - Đến hẹn lại lên - 27-29/09

    Re: Mù Căng Chải (ĐÃ CHỐT)- Đến hẹn lại lên - 27-29/09 Bạn ơi cho mình đổ bê tông 2 ôm nha Họ Tên: Trần Thị Gấm Họ Tên: Lê Tú Huệ Email: gamtran586@gmail.com Email: huelt1608@gmail.com Facebook: Gấm Trần...