Recent content by TIANYI

  1. T

    "Măng Đen - Rừng Chư Mo Ray - Cột mốc Đông Dương" - "Vùng đất dữ" Vs "Phượt" / "0-3"

    "Măng Đen - Rừng Chư Mo Ray - Cột mốc Đông Dương" - "Vùng đất dữ" Vs "Phượt" / "0-3" "Măng Đen dẫu lạnh thấu xương, Kiên tâm vững chí, cũng nhường "Phượt" ta. Mo Ray rừng rậm bao la, Đông Dương dốc đứng,"Phượt" ta ngại gì..."...