What's new

Recent content by TraiTimAm

  1. T

    [Chưa chốt đoàn] Lập hội Myanmar khởi hành mùng 2 tết âm 2019

    Welcome mọi người cả 2 đầu Hà Nội - SG nhé. Sắp xếp giờ bay để gặp nhau bên kia. Chương trình sẽ được cập nhật sớm nè
  2. T

    [Chưa chốt đoàn] Lập hội Myanmar khởi hành mùng 2 tết âm 2019

    Bạn nào cũng muốn đi Myanmar từ HCM, dịp này thì nhắn mình nhé. Tụi mình cùng lên chương trình. Whatsapp/ viber mình không chín 73 bảy sáu không một bảy bảy Cám ơn cả nhà
Top