trungtaymo

Chữ ký

Lên rửng - xuống biển, Vượt đèo - băng sông! Đời đỡ nhạt...! (S)

Following