What's new

Recent content by Tungc007

  1. T

    [Chia sẻ] Cung đường biên ải Việt Trung - Xuân Hè 2021

    Mấy Cụ hơi nhầm 1 chút, cửa khẩu Móng Cái thông thương sang Đông Hưng (TQ) chứ không phải Hà Khẩu (TQ) nối với Lào Cai
Top