Recent content by volty

  1. V

    Thương nhớ Đồng Văn

    bài này mình xem rất lâu nhưng nay xem lại vẫn thấy hay. Cảm ơn bạn thật nhiều
  2. V

    Thương nhớ Đồng Văn

    ... Ti amo dove sei andato amore mio amore mio amore mio :x ....... Tím ơi, cau này có ý nghĩa gì thế?
Top