What's new

Search results

  1. B

    Lỗ lã chi cái chân đi

    Đi nhiều biết nhiều, nhưng cũng có đứa đi hoài không biết!!! Tớ đi buôn, mà hay sao lại chọn Malaysia đi! Hàng hóa không rẻ hơn được mấy, mà lại buôn về miền Nam - miền chỉ khoái đồ...Mỹ! Đi 3 ngày 2 đêm, 1 đêm vật vạ ở sân bay, 1 đêm nghỉ trong Alamanda Hotel ở China town. Nghĩ cám cảnh mình...
Top