duong truong son

  1. favourite

    Lang thang 1 dải miền Trung nắng gió. Men theo con đường Hồ Chí Minh lịch sử...

    Lang thang 1 dải miền Trung nắng gió. Men theo con đường Hồ Chí Minh lịch sử... [Ngày Độc Lập] Lang thang 1 dải miền Trung nắng gió. Men theo con đường Hồ Chí Minh lịch sử. Thăm những chiến tích xưa. Một thời máu và hoa... Cuối năm nay dự định sẽ chạy lại cung đường này, sẽ thêm thắt vài điểm...