What's new

quần đảo

  1. namy2k

    [Chia sẻ] Về vùng biển Kiên Giang thăm quần đảo Bà Lụa, 1 tour 3 ngày 2 đêm

    Vừa rồi mình có lên kế hoạch tham quan khu quần đảo Bà Lụa, cụ thể là Ba Hòn Đầm (Hòn Đầm LỚn, Hòn Đầm Giếng và Hòn Đầm Dương) và đã thự hiện xong chuyến đi. Nay xin viết lại bài cho mọi người tham khảo về chuyến đi . Mặc dù có nhiều thay đổi so với dự kiến nhưng nhìn chung chuyến đi đầy thú vị...
Top