What's new

Recent content by alexnam

  1. A

    [Chia sẻ] Hòn Hai Bờ Đập - Con đường dưới biển thứ 4 của Việt Nam

    Nói thật là thật tình chả ai tin. Đáng lẽ lễ 2/9 vừa rồi sẽ là chuyến lên Buôn Mê thăm chú và dì, đã gút kế hoạch nên chẳng ham hố gì nữa. Tự dưng cu em ngồi kế bên trong công ty đang theo dõi một bài viết về cái đảo gì đó gần Hà Tiên, nó khều qua coi chung, ah ra là Hòn Thơm, đẹp thật chứ...
Top