backpackervn

Chữ ký

Hồn lưu lạc chưa hề thờ một chúa...