What's new

Recent content by bb8700f

  1. B

    [ĐÃ GIẢI QUYẾT/TRẢ LỜI] Sao lại gộp topic?

    Chào Mod, Không biết Mod nào đã gộp topic tôi ĐANG BÁN 1 đôi giày vào topic tôi ĐÃ BÁN 1 đôi khác (cả hơn 1 tháng trước đó) làm đọc vô bài đầu tiên chả thấy ăn nhập gì với sản phẩm tôi đang bán, phải kéo tới tuốt bên dưới mới thấy. Làm vậy người ta vào xem thấy trớt quớt thì out ra ngay (hỏng...
Top