Recent content by bebi

  1. B

    Chuyến Cù Lao Câu-có chuyện kể về Cổ Thạch...

    Re: Chuyến Cù Lao Câu-có chuyện kể về Cổ Thạch... Xin lỗi vì đã làm đứt mạch cảm xúc, em xin 1 chỗ để thông báo chi tiêu chơi bời sau chuyến đi ạ. TÌnh hình chi tiết như sau: Thu: - 700k*25 người=17.500k + 500k (anh Maboo chỉ tham gia chuyến đi 1 ngày)=18.000k - Tiền xe của những người đăng ký...