chiaky

Sáng lang thang xe máy, chiều xe máy lang thang, tối ôm phượt vào giấc mơ!

Chữ ký

Sống....và.....phượt :LL

Người theo dõi bạn