What's new

Recent content by ducnp

  1. ducnp

    Mây Trắng Thăng Trầm Cố Đô Xưa

    Ngót cũng gần hết năm Dần, thời tiết tháng 8 ở Sài Gòn thật khó chịu, lúc thì mưa dai dẳng, mưa đá quất vào mình nghe lộp độp, cảm giác tê buốt cả người. Thế mà chỉ mới vừa ra khỏi đại lộ Đông Tây, vòng sang hướng Pasteur, nắng nóng ban trưa lại kéo đến tiếp tục dập cho thân trai tơi bời như trở...
Top