giantia
Reaction score
847

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

 • Bác Gián ơi, hai hôm nay em gửi mail tình hình tài chính cho bác, bác có nhận được không? Về phần hòm mail của em thì báo lỗi.
  Du lÞch §åi C¸t
  Qu¶ng B×nh - cã 1 n¬i Ýt biÕt ®Õn, kh«ng n»m trong ®Þa ®iÓm cña c¸c tua du lÞch, nÕu ai ®Õn ®ã sÏ rÊt thÝch thó. Chóng t«i t¹m gäi nã lµ §åi C¸t, bëi ë ®ã chưa cã ai ®Æt tªn, mµ ®Õn ®ã, b¹n chØ thÊy mét ®åi c¸t tr¶i dµi hµng c©y sè.
  Cã thÓ víi nh÷ng nguêi d©n sèng ë Qu¶ng B×nh, quanh n¨m nh×n thÊy giã vµ c¸t th× ®èi víi hä nh÷ng c¸i ®ã thËt qu¸ quen thuéc Nhưng ë ®©y, nÕu b¹n leo lªn ®Ønh ®åi c¸t, b¹n sÏ thÊy, mét bªn lµ mªnh m«ng cña biÓn, mét bªn lµ sù yªn tÜnh cña mét lµng d©n chµi vµ dưíi ch©n b¹n lµ mµu vµng cña c¸t vµ giã biÓn thËt lµ m¸t, b¹n sÏ c¶m nhËn ®uîc hÕt vÎ ®Ñp vµ sù b×nh yªn cña cuéc sèng n¬i ®©y. §Õn ®ã b¹n ph¶i ®i tõ s¸ng sím, v× khi n¾ng lªn b¹n sÏ kh«ng thÓ ë trªn ®ã ®ưîc v× buæi chiÒu c¸t sÏ rÊt nãng. Giã ë hai bªn thæi vµo nÐn c¸t l¹i nªn c¸t ë trªn ®Ønh rÊt ch¾c vµ cã mét ®uêng kÎ chØ nh­ cã ai vÏ vËy.
  NÕu b¹n lµ nguêi thÝch kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu míi l¹, b¹n h·y ®Õn ®ã mét lÇn nhÐ.(BB)(BB)(BB)
 • Loading...
 • Loading...
 • Loading...