What's new
gnut
Reaction score
6

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

 • CLGT = Công an Lose Grand Total ( công an thua toàn tập )
  ...VCL = Very Cool
  VKL = Very Kool
  DCM = Don't ComMent...
  ĐCM = Đảng cách mạng =))...
  CDCM = Công an Don't ComMent
  VL = VaLue
 • Loading...
 • Loading...
 • Loading...
Back
Top