hakuna1609

Chữ ký

Ừ thì cuộc đời là những chuyến đi. Hạnh phúc không phải là cảm giác đến đích mà hạnh phúc trên từng chặng đường đi.
<Trích lời một ai đó>

Người theo dõi bạn