Recent content by Lengo

  1. L

    [Chia sẻ] Chuyến đi từ Sài Gòn đến Điện Biên và vài tỉnh đồng bằng miền Bắc

    Mấy nơi này đã có nghe qua mà chưa hề ra thế nào. Úp hình nhiều nhiều anh ơi.