Recent content by Lengo

  1. L

    [Chia sẻ] Chuyến đi từ Sài Gòn đến Điện Biên và vài tỉnh đồng bằng miền Bắc

    Mấy nơi này đã có nghe qua mà chưa hề ra thế nào. Úp hình nhiều nhiều anh ơi.
  2. L

    [Chia sẻ] Chuyến đi từ Sài Gòn đến Điện Biên và vài tỉnh đồng bằng miền Bắc

    Theo để biết cái ql15 này, mà như vậy chặng đường hnay xa dữ