What's new

Recent content by lythanhthao_nt

  1. L

    Cực Đông- Cột mốc Tổ quốc, mốc son cuộc đời! #toibutpha

    Nha Trang, ngày 2 tháng 3 năm 2014. Gửi đến má! Người con luôn kính trọng và quan trọng nhất cuộc đời con! Con không biết má sẽ thế nào khi đọc được những dòng này, niềm tin của má với con liệu có mất đi không? " Đi kiểu này làm tao mất lòng tin quá Tina!" - câu nói này của má làm con suy nghĩ...
Top