Recent content by Pumm

  1. Pumm

    Hội An và Cù Lao Chàm, bạn và tôi cùng kể

    Đã có một topic "Xứ Quảng", em cũng không dám bon chen nhưng thấy trong đó không lôi Hội An vào mà cũng không thấy nhắc đến Cù Lao Chàm, một nơi là đô thị cổ mà nhắc tới x&#7913...
Top