Recent content by Sky02

  1. S

    [Chưa chốt đoàn] Đi Thái (bangkok vs huahin) đầu tháng 03

    mình dự tính đi từ 07/03 đến 12/03, bạn nào đi cùng thời gian thì lập team nha