[Chưa chốt đoàn] Bali : 4 ngày (22/23/24/25 tháng 2 2020)