[Chưa chốt đoàn] Bù Gia Mập - 19 – 21/06/2020 (Đi tối thứ 6 - về tới SG chiều CN)