[Đã hủy] Cắm trại Đồng Cao - Bắc Giang 20-21/12/2014