[Đã đi] Có một 722 khác - 18g00 27/6 - 30/6/2013 - SG - 722 - SG