What's new

[ĐANG BÀN] hỏi cách sửa bài viết trong forum

puhtuo

Banned
Quận tử nhất ngôn.. Đã đăng rồi thì không nên sửa. Diễn đàn nên có chính sách không cho sửa. (y)