What's new

NCG Lầu 18: Mừng sinh nhật lần thứ 1 của nhà NCG - Nam Du 4-5/2/2012 !!

VTF

Rồng đất
Re: NCG Lầu 18: Mừng sinh nhật lần thứ 1 của nhà NCG - Nam Du 4-5/2/2012 !!

Hình còn nhiều, ace từ từ chờ mama úp lên tiếp nhé :D
 

VTF

Rồng đất
Re: NCG Lầu 18: Mừng sinh nhật lần thứ 1 của nhà NCG - Nam Du 4-5/2/2012 !!

Giờ lục lại mới thấy tới đây tự nhiên bị dừng lại là sao? tiếp thôi, dù trễ mấy tháng, hihihi.


Giao lu cùng anh Hờ trưởng ấp: 

VTF

Rồng đất
Re: NCG Lầu 18: Mừng sinh nhật lần thứ 1 của nhà NCG - Nam Du 4-5/2/2012 !!

Mình minh tuyệt đẹp trên Hòn Mấu:


còn nữa,up mệt quá, hixhix.
 

VTF

Rồng đất
Re: NCG Lầu 18: Mừng sinh nhật lần thứ 1 của nhà NCG - Nam Du 4-5/2/2012 !!