[Chưa chốt đoàn] Tháng 11 - Hàn Quốc ... tuyển bạn nữ