[Chưa chốt đoàn] Tìm đồng đội đi Jordan - Isarel cuối tháng 10/2019