[Chưa chốt đoàn] TUYỂN 1 XẾ CHO CHUYẾN TÂY BẮC THÁNG 10