homeless man

Traveling
Location
Next to nothing

Chữ ký

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu!