What's new

Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Lễ
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Tp Hồ Chí Minh
+ Thời gian chụp: 03/04/2015
+ Người dân đi lễ chùa trong tết Nguyên Tiêu ở quận 5, Tp HCM

 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Sắc Mầu 1
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Tp Hồ Chí Minh
+ Thời gian chụp: 10/04/2015
+ Mọi người trong buổi Colour Me Run ở quận 2, Tp HCM

 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Sắc Mầu 2
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Tp Hồ Chí Minh
+ Thời gian chụp: 10/04/2015
+ Mọi người trong buổi Colour Me Run ở quận 2, Tp HCM

 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Sắc Mầu 3
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Tp Hồ Chí Minh
+ Thời gian chụp: 10/04/2015
+ Mọi người trong buổi Colour Me Run ở quận 2, Tp HCM

 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Đi học 1
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Bình Phước
+ Thời gian chụp: 28/01/2015
+ Trẻ em của những nông trường cao su đi học buổi sáng sớm trong mùa lá rụng

 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Đi học 2
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Bình Phước
+ Thời gian chụp: 28/01/2015
+ Trẻ em của những nông trường cao su đi học buổi sáng sớm trong mùa lá rụng

 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Đường về
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Bình Phước
+ Thời gian chụp: 28/01/2015
+ Một đoạn đường của nông trường cao su chiều trong mùa lá rụng

 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Đẩy Xiệp 1
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Bạc Liêu
+ Thời gian chụp: 15/06/2015
+ Người nông dân đi bắt cá, tôm nhỏ ven biển Nhà Mát - Bạc Liêu khi bình minh

[/url]
 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Đẩy Xiệp 2
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Bạc Liêu
+ Thời gian chụp: 15/06/2015
+ Người nông dân đi bắt cá, tôm nhỏ ven biển Nhà Mát - Bạc Liêu khi bình minh

 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Đẩy Xiệp 3
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Bạc Liêu
+ Thời gian chụp: 15/06/2015
+ Người nông dân đi bắt cá, tôm nhỏ ven biển Nhà Mát - Bạc Liêu khi bình minh