What's new

Chuyện vớ vẩn

trinity

Phượt thủ
Ch&#417;i v&#7899;i b&#7841;n không tán b&#7891; b&#7841;n là th&#7857;ng kh&#7889;n n&#7841;n , mà ch&#417;i v&#7899;i b&#7841;n tán b&#7891; b&#7841;n là th&#7857;ng lãng m&#7841;n ( khoái nh&#7845;t câu này ) 2. Con gái có b&#7891; nh&#432; hoa &#273;ã có ch&#7911; , con ng&#432;&#7901;i hi&#7879;n &#273;&#7841;i ph&#7843;i bi&#7871;t &#273;ánh ch&#7911; gi&#7921;t hoa ( h&#417;i b&#7841;o l&#7921;c ah` ) 3. Hãy yêu nh&#432; ch&#432;a bao gi&#7901; &#273;&#432;&#7907;c yêu vì sau khi yêu r&#7891;i s&#7869; không bao gi&#7901; dám yêu l&#7847;n th&#7913; 2 ( Chính xác 100% ) 4.Tình ch&#7881; &#273;&#7865;p kh&#7881; tình còn dang d&#7903;. c&#432;&#7899;i nhau v&#7873; t&#7855;t th&#7903; càng nhanh ( wá &#273;úng lun )<= amen

( m&#7845;y qu&#7843; &#273;óng m&#7903; ngo&#7863;c là c&#7911;a ku b&#7841;n em. K ph&#7843;i em nhá! )
 
Last edited:
Ch&#7871;t vi` "ri&#7879;u" la` cái ch&#7871;t sành &#273;i&#7879;u. Ch&#7871;t vi` yêu la` cai' ch&#7871;t liêu xiêu. Ch&#7871;t vi` "gái" la` cai' ch&#7871;t' ra^t' tho&#7843;i mái. Ch&#7871;t vi` "tình" la` cai' ch&#7871;t b&#7845;t thình lình . Ch&#7871;t vi`" l&#432;&#7901;i" la` cai' ch&#7871;t' ra^'t bu&#7891;n c&#432;&#7901;i. Ch&#7871;t vi`" h&#7885;c" la` cai' ch&#7871;t ra^t' vàng ng&#7885;c . Ch&#7871;t vi`" s&#7847;u" la` cai' ch&#7871;t r&#7845;t ng&#7847;u . Ch&#7871;t vi`" ghen " la` cai' ch&#7871;t nh&#7887; nhen . Ch&#7871;t vi`" ch&#417;i" la` cai' ch&#7871;t th&#7843;nh th&#417;i. Ch&#7871;t vi` " b&#7879;nh" la` cai' ch&#7871;t b&#7841;c m&#7879;nh. Ch&#7871;t vi`" h&#7853;n " la` cai' ch&#7871;t l&#7853;n &#273;&#7853;n . Ch&#7871;t' vi`" v&#7907;" la` cai' ch&#7871;t r&#7845;t' &#273;áng s&#7907;
 
Ch&#7871;t vì giai là cái ch&#7871;t lai rai, ch&#7871;t &#273;i ch&#7871;t l&#7841;i mà v&#7851;n mu&#7889;n ch&#7871;t hoài :LL
 
&#272;úng là v&#7899; v&#7849;n, m&#7903; thêm topic cho ch&#7853;t di&#7877;n &#273;àn :T :T :T

Ch&#417;i v&#7899;i b&#7841;n không tán b&#7891; b&#7841;n là th&#7857;ng kh&#7889;n n&#7841;n , mà ch&#417;i v&#7899;i b&#7841;n tán b&#7891; b&#7841;n là th&#7857;ng lãng m&#7841;n ( khoái nh&#7845;t câu này ) 2. Con gái có b&#7891; nh&#432; hoa &#273;ã có ch&#7911; , con ng&#432;&#7901;i hi&#7879;n &#273;&#7841;i ph&#7843;i bi&#7871;t &#273;ánh ch&#7911; gi&#7921;t hoa ( h&#417;i b&#7841;o l&#7921;c ah` ) 3. Hãy yêu nh&#432; ch&#432;a bao gi&#7901; &#273;&#432;&#7907;c yêu vì sau khi yêu r&#7891;i s&#7869; không bao gi&#7901; dám yêu l&#7847;n th&#7913; 2 ( Chính xác 100% ) 4.Tình ch&#7881; &#273;&#7865;p kh&#7881; tình còn dang d&#7903;. c&#432;&#7899;i nhau v&#7873; t&#7855;t th&#7903; càng nhanh ( wá &#273;úng lun )<= amen

( m&#7845;y qu&#7843; &#273;óng m&#7903; ngo&#7863;c là c&#7911;a ku b&#7841;n em. K ph&#7843;i em nhá! )
 
&#272;úng là v&#7899; v&#7849;n, m&#7903; thêm topic cho ch&#7853;t di&#7877;n &#273;àn :T :T :T
ôi! Em xin l&#7895;i n&#7871;u chuy&#7879;n trong cái v&#7899; v&#7849;n này làm bác b&#7921;c mình!:(
Nhà em làm &#273;&#7875; ch&#7913;a quà t&#7863;ng c&#7911;a b&#7841;n bè em thôi bác &#7841;! :D
Hay em xin &#273;&#7893;i tiêu &#273;&#7873; cho nó thích h&#7907;p & vui lòng bác nhé :)
Em nh&#7901; bác addmin &#273;&#7893;i cho em cái tên topic thành kho ch&#7913;a &#273;&#7891; c&#7911;a TNT :D
 
Có m&#7897;t anh nông dân v&#7873; nhà &#259;n c&#417;m tr&#432;a, th&#7845;y món rau xào hôm nay r&#7845;t ngon, li&#7873;n h&#7887;i v&#7907;: - Rau xào hôm nay sao ngon th&#7871;? V&#7907; &#273;&#7855;c ý khoe: - Hôm nay có hai ng&#432;&#7901;i mua chung m&#7897;t mi&#7871;ng m&#7905; l&#7907;n, trên &#273;&#432;&#7901;ng &#273;i qua nhà mình &#273;ã m&#432;&#7907;n dao &#273;&#7875; chia, em &#273;ã r&#7917;a con dao dính m&#7905; l&#7907;n vào ch&#7843;o, nên rau m&#7899;i ngon nh&#432; th&#7871; &#273;&#7845;y! Anh ch&#7891;ng nghe xong, ti&#7879;n tay tát cho v&#7907; m&#7897;t cái, m&#7855;ng: - T&#7841;i sao không r&#7917;a vào v&#7841;i n&#432;&#7899;c &#273;&#7875; mà &#259;n m&#7845;y ngày? V&#7907; r&#7845;t u&#7845;t &#7913;c ch&#7841;y sang bên c&#7841;nh mách t&#7897;i c&#7911;a ch&#7891;ng v&#7899;i ông chú. Chú nghe xong quát t&#432;&#7899;ng lên: - &#272;ánh th&#7871; hãy còn nh&#7865;, sao không r&#7917;a dao d&#432;&#7899;i ao, &#273;&#7875; chúng tao c&#361;ng &#273;&#432;&#7907;c &#259;n? ==> Cu&#7889;i tu&#7847;n vui v&#7867; nhé!!!
 
Con Gái" là mot chat màu tra'ng, &#432;a nhìn, có mùi th&#417;m d&#7877; th&#7903;. T&#7927; tr&#7885;ng &#273;&#7889;i v&#7899;i th&#7901;i gian cho b&#7903;i công th&#7913;c d=M/t (M:kg, t: tu&#7893;i) - Trung bình "Con Gái" có tr&#7885;ng l&#432;&#7907;ng 45kg khi 18 tu&#7893;i, ch&#7845;t "Con Gái" khó tan trong các môi tr&#432;&#7901;ng b&#7855;n bida, sân banh, sân võ,... Nh&#432;ng d&#7877; tan trong các môi tr&#432;&#7901;ng nh&#432; quán sinh t&#7889;, chè, kem, k&#7865;o,... Tuy nhiên d&#432;&#7899;i áp su&#7845;t c&#7911;a "cha m&#7865;" ch&#7845;t "Con Gái" có th&#7875; k&#7871;t t&#7911;a "&#7903; nhà" ho&#7863;c "trong xó b&#7871;p" nh&#432;ng khi g&#259;&#803;p xu&#769;c ta&#769;c "con trai", "con ga&#769;i" se&#771; ho&#769;a h&#417;i va&#768; bay &#273;i mâ&#769;t
 
Có m&#7897;t anh chàng l&#7847;n &#273;&#7847;u ra Hà n&#7897;i u&#7889;ng bia h&#417;i,sau vài v&#7841;i bia,anh ta &#273;i tìm nhà v&#7879; sinh.V&#7915;a b&#432;&#7899;c vào c&#7917;a anh ta nhìn th&#7845;y ch&#7919; MAN vi&#7871;t b&#7857;ng ti&#7871;ng Anh),r&#7845;t b&#7921;c mình,anh ta l&#7849;m b&#7849;m:T t&#432;&#7903;ng ng&#432;&#7901;i Hà N&#7897;i th&#7871; nào,có m&#7895;i ch&#7919; NAM c&#361;ng vi&#7871;t ng&#432;&#7907;c!ng&#7849;ng &#273;&#7847;u lên, l&#7841;i nhìn th&#7845;y phía &#273;&#7889;i di&#7879;n ch&#7919; WOMAN,l&#7847;n này thì anh ta th&#7845;y cáu th&#7921;c s&#7921;,anh li&#7873;n nói l&#7899;n: N&#7919; thì vi&#7871;t m&#7865; là n&#7919;,l&#7841;i còn b&#7847;y &#273;&#7863;t vi&#7871;t là V&#7906; NAM
 
L&#432;&#417;ng kh&#7903;i &#273;i&#7875;m 10.000USD. M&#7897;t c&#417; h&#7897;i vi&#7879;c làm h&#7845;p d&#7851;n ch&#432;a t&#7915;ng có! Hãy bi&#7871;t yêu c&#417; h&#7897;i c&#7911;a chính b&#7841;n. Hãy nhanh lên, s&#7889; l&#432;&#7907;ng tuy&#7875;n d&#7909;ng có h&#7841;n. Liên h&#7879; tr&#7921;c ti&#7871;p, mi&#7877;n trung gian! B&#7841;n s&#7869; có m&#7897;t ngu&#7891;n thu nh&#7853;p &#273;áng k&#7875;, công vi&#7879;c l&#7841;i không quá khó. Ch&#7881; c&#7847;n b&#7841;n bi&#7871;t b&#417;i. B&#7841;n có th&#7875; th&#259;ng ti&#7871;n, kèm theo &#273;ó ti&#7873;n l&#432;&#417;ng không gi&#7899;i h&#7841;n. Càng làm lâu n&#259;m l&#432;&#417;ng càng t&#259;ng theo c&#7845;p s&#7889; nhân. Sau h&#417;n m&#7897;t tháng s&#7869; là 20.000USD; ba tháng là 60.000USD;.... Yêu c&#7847;u công vi&#7879;c: Sáng b&#417;i cùng cá m&#7853;p ra bi&#7875;n kh&#417;i, chi&#7873;u lùa cá v&#7873; ]
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,311
Bài viết
1,159,107
Members
190,526
Latest member
go2t
Back
Top