What's new

NCG Lầu 7: VQG Chư Yang Sin 03-05/06

VTF

Rồng đất
Không phải trên đỉnh đang có chuyện mà là có việc "riêng" nên quân đội đang đóng ở trong đó nên đóng cửa rừng rồi.