What's new

Nhầm là Xì trét lai :)

há há, quất bằng điện thoại của nhà Nguyen hay đó, chết thiếu hiệp roài.

Em đang học tập, nhuệ khí còn cao, mặt vốn dày sẵn, mời các anh đâm chém, để cho nhà Quạt với nhà Thiếu Hiệp với các nhà khác, ổn định hơi thở tẹo đê.

Lão Són ăn cá kho không?
 
Last edited:
Cái th&#7899;t chít nai t&#7921; nhiên nghiêm túc h&#7891;i nào v&#7853;y ta? Sang th&#7899;t &#273;âm &#7843;nh nhá khoe súng nhá! Mà có &#273;âm nhau thì c&#361;ng nên phân th&#7899;t c&#7911;a các lo&#7841;i <100$; 100$-300$; 300$-600$; 600$-900$ .... 4000$-6000$ k&#7867;o không l&#7841;i bì ph&#7845;n v&#7899;i vôi!

Gi&#7901; thì các th&#7847;y ph&#7885;t &#7843;nh &#273;i, tí tôi l&#7845;y &#273;i&#7879;n tho&#7841;i di &#273;&#7897;ng ra qu&#7845;t!

&#7842;nh ch&#7909;p b&#7857;ng máy $100 bán trên E-bay mãi m&#7899;i có khách mua :)) ch&#432;a &#273;&#7911; ti&#7873;n mua cái alô di &#273;&#7897;ng :))

473953265_aaa9080444_o.jpg
 
Các bác lu&#7853;n hay quá! Em &#273;&#7885;c h&#7871;t 1 lo&#7841;t mà mu&#7889;n ong m &#7865; nó cái &#273;&#7847;u. Ti&#7879;n &#273;ây up l&#7841;i 2 t&#7845;m s&#7901; chít lai mà lão sontt xóa c&#7911;a em, các bác phân x&#7917; giúp.

Em c&#361;ng ch&#7859;ng bi&#7871;t nguyên nhân nh&#432; th&#7871; nào nh&#432;ng mà sau khi bác bvc nói là em ch&#7909;p &#7843;nh ki&#7875;u gì mà t&#7889;i nh&#432; (NT)...th&#7871; là b&#7883; xóa không th&#432;&#417;ng ti&#7871;c

Bác pvc thân m&#7871;n, bác làm em tí n&#7919;a ph&#7843;i &#273;i mua màn hình m&#7899;i. Vì xem &#7843;nh c&#7911;a bác em t&#432;&#7903;ng màn hình c&#7911;a em b&#7883; ch&#7871;t kho&#7843;ng 5 tri&#7879;u cái pixel. :D
 
&#7842;nh ch&#7909;p b&#7857;ng máy $100 bán trên E-bay mãi m&#7899;i có khách mua :)) ch&#432;a &#273;&#7911; ti&#7873;n mua cái alô di &#273;&#7897;ng :))

473953265_aaa9080444_o.jpg

Hình nh&#432; &#273;ây là v&#7909; bác b&#7883; m&#7845;t, h&#7887;ng máy &#7843;nh r&#7891;i g&#7863;p chuy&#7879;n xui liên ti&#7871;p ph&#7843;i không? Bác khiêm t&#7889;n quá rùi. :LL
 
H&#417;, t&#7921; d&#432;ng m&#7845;t m&#7865; nó vui, ch&#7865;p!

&#273;&#7875; vui anh up ti&#7871;p m&#7845;y cái hình &#273;i, ghi rõ ch&#7909;p b&#7857;ng máy gì lens gì vào &#273;ây mình bình ti&#7871;p ... ko có &#7843;nh c&#7911;a anh nh&#7921;a c&#361;ng m&#7845;t xxx c&#7843; vui =))
 
Qu&#7841;t;36312 said:
MÀy ph&#7885;t &#7843;nh b&#7859;ng cái ông &#273;&#7855;t ti&#7873;n rút ra rút vào &#273;i hay ch&#7881; &#273;i m&#432;&#7907;n cho nó oai thôi m&#7847;y.

Lão b&#7843;o tôi bán máu ra mà có cái &#7889;ng &#273;&#7845;y à :LL tôi &#273;&#432;a len là &#273;&#7875; h&#7887;i ý ki&#7871;n các lão ch&#7913; &#273;ã b&#7849;u mua lúc nào!
 
Cooool man! (c) (beer)
À, Mà Thi&#7871;u Hi&#7879;p Babel có c&#7843; &#273;&#7889;ng &#7843;nh b&#7849;y jing thì vào vi&#7871;t và post ti&#7871;p &#273;i ch&#7913; ! (c) Xem th&#7857;ng nào vào bình &#7843;nh linh tinh &#273;&#7875; t&#7899; tr&#7883; cho ;)
:L

B&#7849;y jing còn m&#7897;t &#273;&#7889;ng, d&#432;ng mà ch&#432;a có th&#7901;i gian ngh&#7883;ch, &#273;&#7875; t&#7915; t&#7915; babel up!
 
Lão b&#7843;o tôi bán máu ra mà có cái &#7889;ng &#273;&#7845;y à :LL tôi &#273;&#432;a len là &#273;&#7875; h&#7887;i ý ki&#7871;n các lão ch&#7913; &#273;ã b&#7849;u mua lúc nào!
v&#7853;y thì em khuyên anh th&#7853;t lòng b&#7857;ng kinh nghi&#7879;m x&#432;&#417;ng máu c&#7911;a.. th&#7859;ng b&#7841;n em là : ch&#7899; có ham lens L to, vu&#7889;t vu&#7889;t th&#7909;t th&#7909;t.... mà k&#7871;t hôn v&#7899;i em &#273;ó. Ph&#432;&#7907;t 1 tgian là t&#7893;n h&#7841;i v&#7873; s&#7913;c kho&#7867; luôn, còn n&#7871;u anh v&#7851;n ham thì em có th&#7875; gi&#7899;i thi&#7879;u ch&#7895; giúp anh hình nh&#432; ch&#7881; 1,700$ thì ph&#7843;i ch&#432;a dùng &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7871;n 1000 phát..
 
Cái &#7889;ng này là c&#7911;a ông searain bên photo vi en, không khéo cùng m&#7897;t lò ... d&#432;ng mà nó to ... &#7845;y nó nhìn, nó thích =))
 
v&#7853;y thì em khuyên anh th&#7853;t lòng b&#7857;ng kinh nghi&#7879;m x&#432;&#417;ng máu c&#7911;a.. th&#7859;ng b&#7841;n em là : ch&#7899; có ham lens L to, vu&#7889;t vu&#7889;t th&#7909;t th&#7909;t.... mà k&#7871;t hôn v&#7899;i em &#273;ó. Ph&#432;&#7907;t 1 tgian là t&#7893;n h&#7841;i v&#7873; s&#7913;c kho&#7867; luôn, còn n&#7871;u anh v&#7851;n ham thì em có th&#7875; gi&#7899;i thi&#7879;u ch&#7895; giúp anh hình nh&#432; ch&#7881; 1,700$ thì ph&#7843;i ch&#432;a dùng &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7871;n 1000 phát..

&#7890;, v&#7899;i 1.700$ sao bác không xem xét 70-200 F2.8 L IS nh&#7881;.
Ho&#7863;c thêm chút xíu l&#7845;y 2 &#7889;ng 17-40 F.4 L và 70-200 F4 L IS. Bác vác súng to th&#7871; mà g&#7855;n thêm 580 EX II, ch&#7859;ng may ph&#7843;i ch&#7909;p v&#7909; gì 1, 2h &#273;&#7891;ng h&#7891; thì &#273;&#7843;m b&#7843;o ch&#7881; mu&#7889;n qu&#259;ng &#273;i cho nh&#7865; n&#7907;. :))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,353
Bài viết
1,159,338
Members
190,546
Latest member
mberengehills
Back
Top