What's new

NIKON và CANON : Cuộc chiến đã có hồi kết.???

Đề nghị các bạn Cà lông không chê bai bảng xếp hạng của PCW nhá :T
Gì ch&#7913; Cà lông làm sao mà &#273;&#7885; &#273;&#432;&#7907;c v&#7899;i Nick cong. 30D<<<< D40 là chu&#7851;n rùi còn gi&#7873;!
 
Cu&#7897;c chi&#7871;n &#273;ã có h&#7891;i k&#7871;t :D b&#7903;i vì

- Canon ph&#7843;i thu h&#7891;i máy 1D MIII, món hàng gi&#7899;i thi&#7879;u nhân ngày sinh nh&#7853;t n&#259;m 2007.
- CÒn Nikon thì t&#7863;ng món quà sinh nh&#7853;t "hoành tráng" quá là chú Nikon D3

Ví d&#7909; tý:

C&#7843;m nh&#7853;n c&#7911;a Dave Black v&#7873; Nikon D3(David Black là Phóng Viên Th&#7875; Thao cho Sports Illustrated, Time, Newsweek, ESPN, Parade and The Wall Street Journal )

http://www.daveblackphotography.com/workshop/11-2007.htm

&#272;&#7891;ng chí Dave Black có &#273;o&#7841;n vi&#7871;t:

"It is my opinion that the Nikon D3 digital SLR camera will be viewed as an industry innovation that changed the way photographers produce pictures. Like the development of the Motor Drive in the 1960s, Auto Focus in the 1980s and the Digital Revolution we enjoy today the Nikon D3 will be spoken of as a landmark development in photographic history. "

&#272;&#7891;ng chí &#7845;y so sánh vi&#7879;c phát minh ra D3 gi&#7889;ng nh&#432; phát minh Motor Drive vào th&#7853;p niên 1960, hay h&#7879; thông Auto Focus vào th&#7853;p niên 1980...

Tham kh&#7843;o thêm:
http://www.photo.vn/Forums/viewtopic/t=7458/postdays=0/postorder=asc/start=180.html
 
Last edited:
Ôi tr&#7901;i, m&#7845;y tay Nikon v&#7853;t vã b&#7845;y lâu, nay m&#7899;i có m&#7897;t c&#417;n m&#432;a m&#7889;c nên v&#7853;t ra th&#7871; &#273;&#7845;y, khen v&#7853;t khen vã.
L&#7841;i n&#7919;a, m&#7897;t m&#7899; &#7889;ng kính DX ph&#7843;i v&#7913;t &#273;i m&#7845;t!

Canon 1D quen ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng cao r&#7891;i, không còn quan tâm n&#7919;a.

Chuy&#7879;n thu h&#7891;i c&#7911;a 1D MkIII c&#361;ng trong m&#7897;t s&#7889; cái thôi, ch&#7881; b&#7883; v&#7845;n &#273;&#7873; v&#7899;i AI focus continous, &#273;áng quan tâm &#273;âu nh&#7881;!!
Mình c&#7921;c k&#7923; sáng su&#7889;t khi bán toàn b&#7897; dàn Nikon chuy&#7875;n th&#7859;ng sang 1DMkII v&#7899;i m&#7899; L, ch&#7859;ng ph&#7843;i l&#259;n t&#259;n v&#7853;t vã m&#7845;y n&#259;m tr&#7901;i (ít nh&#7845;t 3 n&#259;m) nh&#432; m&#7845;y ông c&#7913; ôm kh&#432; kh&#432; Nikon!
 
Thì c&#361;ng cho các ông &#7845;y 1 cái c&#7885;ng bèo &#273;&#7875; bám ch&#7913; bác
ch&#7843; nh&#7869; &#273;&#7875; b&#7841;n chìm ngh&#7881;m à. Các ông &#7845;y tung hô c&#417; mà có bi&#7871;t cái m&#7863;t m&#361;i D3 ra sao &#273;âu. Kh&#7893; có khi l&#7841;i ngh&#297; là cái FM nó l&#7855;p back DIGI bán ra thôi.
 
Thì topic &#273;&#7863;t câu h&#7887;i Cu&#7897;c chi&#7871;n &#273;ã có h&#7891;i k&#7871;t? Thì hi&#7879;n t&#7841;i nó là v&#7853;y quan tâm quá kh&#7913; làm gi&#7873; :D

&#272;ây là &#7843;nh so sánh mà bác CuteFace có &#273;&#432;a lên, tôi &#273;&#259;ng l&#7841;i t&#7841;i &#273;ây:

So sánh noise c&#7911;a MkIII và D3 ( hình so sánh crop t&#7915; 100% frame )
canon_barbie_eye_iso3200_normal.jpg

MkIII &#7903; iso 3200

nikon_barbie_eye_iso3200_normal.jpg

D3 &#7903; iso 3200

nikon_barbie_eye_iso12800_normal.jpg

D3 &#7903; 12800 ( MkIII ko có iso t&#7899;i 12800 )

nikon_barbie_eye_iso25600_normal.jpg

D3 &#7903; 25600( Và t&#7845;t nhiên MkIII ko có iso t&#7899;i 25600)

Còn v&#7873; t&#7889;c &#273;&#7897; và l&#7845;y nét thì không có chú Canon nào hi&#7879;n t&#7841;i v&#432;&#7907;t qua &#273;&#432;&#7907;c D3 r&#7891;i, k&#7875; c&#7843; t&#7889;c &#273;&#7897; ch&#7909;p nhanh nh&#7845;t v&#7899;i FF hay không FF.

Ch&#432;a k&#7875; giá c&#7843;: N&#7871;u mu&#7889;n ch&#7909;p ngh&#7879; thu&#7853;t thì dùng 1Ds MIII m&#7845;t toi 8.000USD. Còn mu&#7889;n th&#7875; thao báo chí l&#7841;i ph&#7843;i dùng thêm 1D MIII m&#7845;t g&#7847;n 5000USD n&#7921;a Trong khi D3 có c&#7843; 2 trong m&#7897;t và giá 4.999USD
 
Last edited:
:) Trong ph&#432;&#7907;t toàn ng&#432;&#7901;i lành hay sao mà không tìm ra cái icon c&#432;&#7901;i &#273;&#7875;u nh&#7875;!!!

N&#7871;u &#273;ang dùng 1Dxxx và Dx r&#7891;i thì hi&#7875;u t&#7841;i sao ng&#432;&#7901;i ta ch&#7885;n cái này mà không ch&#7885;n cái kia! Ba cái review và hình test trên kia &#273;áng tin không nh&#7875;, hay c&#361;ng ch&#7881; nh&#432; tay Rock gì gì &#273;ó :)
Ti&#7873;n b&#7841;c thì &#273;ôi khi m&#7897;t sô ch&#7909;p c&#7911;a các tay chuyên nghi&#7879;p, ngay t&#7841;i VN c&#361;ng v&#7853;y, là &#273;ã hoàn v&#7889;n r&#7891;i! Ng&#432;&#7901;i ta s&#7869; t&#7921; ch&#7885;n cái nào ph&#7909;c v&#7909; t&#7889;t nh&#7845;t cho mình.
Còn n&#7871;u không ngh&#297; &#273;&#7871;n chuy&#7879;n hoàn v&#7889;n thì cái nào mang &#273;&#7871;n giá tr&#7883; t&#7889;t nh&#7845;t cho s&#7921; ch&#417;i c&#7911;a mình là &#273;&#432;&#7907;c.

Nh&#432;ng r&#7889;t c&#7909;c thì Shop s&#7869; quy&#7871;t &#273;&#7883;nh ph&#7847;n còn l&#7841;i, lúc &#273;ó m&#7899;i bán &#273;&#432;&#7907;c hình =))

Riêng tôi thì v&#7851;n ch&#7885;n 1D, ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng hình &#7843;nh &#273;&#7847;u ra thì không th&#7875; bàn cãi. S&#432;&#7899;ng quen r&#7891;i :D; l&#7841;i nh&#7899; câu c&#7911;a ông Són - công c&#7909; h&#7895; tr&#7907; sáng t&#7841;o!
 
Last edited:
:) Trong ph&#432;&#7907;t toàn ng&#432;&#7901;i lành hay sao mà không tìm ra cái icon c&#432;&#7901;i &#273;&#7875;u nh&#7875;!!!

N&#7871;u &#273;ang dùng 1Dxxx và Dx r&#7891;i thì hi&#7875;u t&#7841;i sao ng&#432;&#7901;i ta ch&#7885;n cái này mà không ch&#7885;n cái kia! Ba cái review và hình test trên kia &#273;áng tin không nh&#7875;, hay c&#361;ng ch&#7881; nh&#432; tay Rock gì gì &#273;ó :)
Ti&#7873;n b&#7841;c thì &#273;ôi khi m&#7897;t sô ch&#7909;p c&#7911;a các tay chuyên nghi&#7879;p, ngay t&#7841;i VN c&#361;ng v&#7853;y, là &#273;ã hoàn v&#7889;n r&#7891;i! Ng&#432;&#7901;i ta s&#7869; t&#7921; ch&#7885;n cái nào ph&#7909;c v&#7909; t&#7889;t nh&#7845;t cho mình.
Còn n&#7871;u không ngh&#297; &#273;&#7871;n chuy&#7879;n hoàn v&#7889;n thì cái nào mang &#273;&#7871;n giá tr&#7883; t&#7889;t nh&#7845;t cho s&#7921; ch&#417;i c&#7911;a mình là &#273;&#432;&#7907;c.

Nh&#432;ng r&#7889;t c&#7909;c thì Shop s&#7869; quy&#7871;t &#273;&#7883;nh ph&#7847;n còn l&#7841;i, lúc &#273;ó m&#7899;i bán &#273;&#432;&#7907;c hình =))

Riêng tôi thì v&#7851;n ch&#7885;n 1D, ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng hình &#7843;nh &#273;&#7847;u ra thì không th&#7875; bàn cãi. S&#432;&#7899;ng quen r&#7891;i :D; l&#7841;i nh&#7899; câu c&#7911;a ông Són - công c&#7909; h&#7895; tr&#7907; sáng t&#7841;o!

Th&#7857;ng cha này có c&#7893; ph&#7847;n trong Canon Vietnam nên nh&#7919;ng l&#7901;i l&#7869; trên &#273;ây là không &#273;áng tin c&#7853;y. :LL
C&#7913; ph&#7843;i show hàng nhá! Ph&#7843;i show hàng thì m&#7899;i nói chuy&#7879;n ph&#7843;i qu&#7845;y &#273;&#432;&#7907;c.
:LL
:gun
;)
:D
:))
 
Hì hì,

S&#7913;c m&#7841;nh v&#7873; công ngh&#7879; &#273;i&#7879;n t&#7917; thì Canon ngon r&#7891;i, kh&#7843; n&#259;ng chi&#7873;u chu&#7897;ng khách hàng c&#361;ng ngon, l&#7841;i còn bi&#7871;t cách móc túi khách hàng ng&#7885;t ngào (ch&#7859;ng ph&#7843;i cho t&#7891;n t&#7841;i 1D & 1Ds là gì!!! cú l&#7855;m nh&#432;ng &#273;ành rút ti&#7873;n ra thôi vì nó ngon th&#7853;t!!)
Thôi thì mình ch&#7885;n tên nào có t&#432;&#417;ng lai, tên nào có s&#7913;c m&#7841;nh v&#7873; công ngh&#7879; (và ti&#7873;n b&#7841;c) &#273;&#7875; còn h&#432;&#7903;ng l&#7907;i th&#7871; t&#432;&#417;ng lai &#7845;y nh&#7881;.

*Nikon ch&#7859;ng ph&#7843;i nh&#7901; v&#7843; thiên h&#7841; phát tri&#7875;n cho mình cái ph&#7847;n thu &#7843;nh &#273;ó sao - khà khà.

(Làm sao có chuy&#7879;n "h&#7891;i k&#7871;t" &#273;&#432;&#7907;c, topic sai bét ho&#7863;c không có t&#7847;m nhìn :D)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,353
Bài viết
1,159,338
Members
190,546
Latest member
mberengehills
Back
Top